Bestuursplatform

Wat doet het bestuursplatform?

De kerngroep vormt het bestuur van de KGIJ, dat zich inspant om de KGIJ-doelstellingen te realiseren.
Het bestaat uit zes KGIJ-leden die maandelijks bijeen komen om allerlei facetten van de KGIJ te bespreken en te regelen.
Vooral de organisatorische zaken hebben de volle aandacht.
Daarnaast is er in de vergaderingen informatie over de verschillende KGIJ-groepen en passeren kort de vieringen en ontmoetingen de revue.
Ook de contacten met bondgenoten staan regelmatig op de agenda.
De kerngroep is ook het aanspreekpunt voor de pastor-inspirator.
De pastor-inspirator is waar nodig en indien mogelijk bij de vergaderingen aanwezig.
Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering bijeen geroepen, waar de overige leden geïnformeerd en geraadpleegd worden. In de ledenvergaderingen wordt beslist over voorstellen van de kerngroep.
Ook via bulletin en maandelijkse Nieuwsbrief worden KGIJ-leden geïnformeerd.