Organisatie

Secretariaat secretaris@kgij.nl
Antillenstraat 12
1944 XB Beverwijk
(0251) 247 560
Vieringen en Ontmoetingen pastor
vacant
Ontmoetingscentrum ‘De Stut’ Tiny van Overveld / Lenie Dijkstra Faciliteiten (Vieringen en Ontmoetingen) Lenie Dijkstra
Bankrelatie ING Bank, rek.nr. NL61INGB0002558849 t.n.v. Kritische Gemeente IJmond
De KGIJ is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Ons privacebeleid vindt u hier

KGIJ-Portret

MENSEN ONDERWEG
In de IJmond bestaat de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ) al meer dan 50 jaar. In de jaren ’70 zijn mensen gestart uit onvrede met de gang van zaken in de Katholieke kerk, maar al spoedig sloten kritische protestanten zich erbij aan. We noemen onszelf een Oecumenische Basisgemeente.
Sinds 2021 is er geen vaste pastor meer verbonden aan de KGIJ. Bevriende pastores houden de toespraak in de vieringen.
In onze folder staat: De KGIJ is een gemeenschap van mensen onderweg, geïnspireerd door de Bijbelse spiritualiteit van hoopvol samenleven, die voor ons op een bijzondere manier door Jezus wordt verpersoonlijkt.
We komen minstens 10x per jaar bijeen, op de laatste zaterdag(middag) van de maand. Vijf maal per jaar “vieren” we in een kerkzaal in Heemskerk, we zingen, luisteren naar bijbelteksten, naar een toespraak en we delen ook brood en wijn. Er komen dan ongeveer 40 mensen. De viering wordt door een voorbereidingsgroepje vanuit de Werkgroep Vieringen in twee bijeenkomsten voorbereid.
In andere bijeenkomsten, die plaatsvinden in De Stut, komen wisselende onderwerpen aan de orde, soms informatief, soms een discussieonderwerp, soms als voorbereiding op een viering. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door twee mensen vanuit de werkgroep Ontmoetingen.
Alle thema’s, zowel van vieringen als van ontmoetingen hebben altijd een link naar de huidige maatschappij.
De Pastoraatsgroep zorgt voor het contact met vooral de ouderen in de gemeente. Zij organiseren ook regelmatig huiskamergesprekken voor iedereen, waarbij in kleiner verband een onderwerp wordt aangesneden. Meestal zijn er dan drie bijeenkomsten in dezelfde week, waarop iedereen kan intekenen.
De Vrouwengroep komt 10x per jaar bijeen, met elke keer een speciaal onderwerp. Per jaar zorgen 2 vrouwen voor de organisatie.
Er wordt af en toe samengewerkt met bondgenoten op de diverse gebieden (Noodfonds, Vrouwen voor Vrede, Doopsgezinde Gemeente). De KGIJ is ook vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken.
Het Bestuursplatform, bestaand uit 6 groepsvertegenwoordigers, aangevuld met de penningmeester, stuurt het geheel. Zij komen elke maand onder wisselend voorzitterschap bijeen om het overzicht met elkaar te houden.
In de Ledenvergaderingen, tweemaal per jaar, wordt met alle KGIJ-leden het beleid besproken en uitgezet.
Via het bulletin en via de digitale tussentijdse Nieuwsbrieven wordt iedereen regelmatig geïnformeerd.
Bel of mail gerust naar de secretaris als je meer wilt weten over iets of als je een keer wilt komen meedoen : tel. 0251-247560 of secretaris@kgij.nl (Bernadette Pilanen)
Op de laatste zaterdagmiddag in de maand is 16.30 uur het vaste tijdstip voor een Viering of Ontmoeting.
De Vieringen zijn in de Vrijburcht, de Ontmoetingen zijn in De Stut.