ANBI gegevens

Naam Kritische Gemeente IJmond
RSIN 4752624
Contactgegevens secretariaat@kgij.nl

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 6 personen en wordt voor 3 jaar benoemd.

Voorzitter I. Simoons
Secretaris C. Bart
Penningmeester P. van Tongeren
Bestuurslid B. Pilanen
Bestuurslid A. Vermeulen

 

 

Beleidsplan

Verslag Kerngroep 2018-2019

Ook dit seizoen kwam de kerngroep weer maandelijks bijeen bij een van de leden thuis onder roulerend voorzitterschap. In de eerste maanden waren er naast de gebruikelijke agendapunten twee zaken die vooral de aandacht hadden.

In de eerste plaats de werving en aanstelling van een pastor in de door vertrek van Clementine van Polvliet ontstane vacature voor 8 uur per week. In de extra ledenvergadering van 1 juli 2015 werd een sollicitatiecommissie vastgesteld. In november kwam de voordracht van Bernadette Boom-Sicking in de kerngroep, die deze voordracht overnam en aan de leden bekend maakte. In de nieuwjaarsontmoeting in januari 2016 maakte Bernadette kennis met de daar aanwezige leden en in de viering in januari hield zij haar eerste toespraak in de KGIJ. Van september 2015 tot januari 2016 werden gastsprekers gevraagd voor de toespraak in de vieringen.

Het andere punt betrof aandacht voor de samenwerking met de Verenigde Doopsgezinde Gemeentes IJmond (VDGIJ). Uit enkele oriënterende gesprekken bleek dat sommige inhoudelijke kanten wel aansloten, maar de praktijk bleef onduidelijk. Verdeelde meningen in de najaarsledenvergadering, de sabbatical van ds. Pieter Post gedurende een groot deel van het seizoen en aansluitend de bekendmaking van zijn vertrek uit de IJmond maakten dit punt van minder belang in de loop van het jaar. We blijven elkaar wel wederzijds informeren.

In de najaars- en voorjaarsledenvergadering werd aandacht gevraagd voor de samenstelling van de kerngroep. In de najaarsvergadering namen we afscheid van Aad Hooreman als kerngroeplid en werd Ria Emanuel gekozen als nieuw lid. De overige leden werden herkozen, zij het dat 2 leden i.v.m. de continuïteit voor een gedeelte van de volgende periode wilden aanblijven. In de voorjaarsledenvergadering werd daarom duidelijk gemaakt dat de functie van secretaris in november 2016 opnieuw zal moeten worden ingevuld. In de kerngroep is daartoe een lijstje met taken en activiteiten van de secretaris opgesteld.

In de voorjaarsledenvergadering besteedden we aandacht aan het 45 jarig bestaan van de KGIJ met een KGIJ-quiz en een drankje en een hapje.

Alle werkvelden van de KGIJ (vieringen, ontmoetingen, koor, werkgroepen etc.) kwamen elke kerngroepvergadering aan de orde.

Met ‘maatschappelijke activiteiten’ als opvolger van Polka lukte het dit seizoen nog niet om de goede vorm te vinden. Behoefte was er vooral aan een persoon die als antenne wilde functioneren. Borg staan vond dit seizoen plaats in een ontmoetingsbijeenkomst met eenzelfde opzet als de voorgaande twee jaren.

Een draaiboek voor de handelwijze van pastor en kerngroep bij overlijden van een KGIJ-lid werd door de kerngroep aangepast.

We zijn in een rustiger KGIJ-vaarwater gekomen en de kerngroep hoopt op een bruisend, gloedvol en inspirerend KGIJ seizoen 2016-2017, samen met onze nieuwe pastor.


Beloningsbeleid
Alle bestuursleden voeren onbezoldigd hun taken uit.

Doelstelling
De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2018/2019 (opent in nieuw venster).

Financiële verantwoording

Geef een reactie